JI Consulting - Koji Muto

Art in Festas - Akeme Karine Oka

Portal MIe - Argeno Fujita de Melo e Jose Junior de Oliveira

Brazilian Thai - Danilo Zanolini

Security Brutal Team - David Rayashi

Led Vision - Emerson Hirano

ATEC Art & Technology - Débora Akama e Grace Oseki

Infinity Service - Hideo Uemon

Night Cafe - Leonardo Abe

IMEC Instituto de Medicina Chinesa - Maria Kuabara

Brazilian Lanches - Mario Guima

Sanshin Trading

Bellmart - Roberto Martins

Yutaka - Seiiti Kawakami

Avance Corporation - Takahuro Hayashi

Fujiarte - Takahashi Hirao

Konishi - Sangyo Takeshi Konishi

Adilson Tadocoro


Chiyoko Yamashita

Emica Ogura & Patricia Hombo

Flavia Asada

Francineide Watanabe

Francisco Matsuo Aoki

Jorge Imai

Kinya Takemoto

Makoto Nagasawa

Marcia Guimarães

Márcio Saito & Paula Sakamoto

Nelson Saito

Renato Tanabe & Wilson Kawai

Ryozo Arai

Skoko Takano & Mitsuo Takano

Telma Yamazaki

Toyoharu Kurihara

Walter Toshio Saito